• تلفن09109424658
  • آدرسآدرس: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، انتهای خیابان ۲۰، پلاک ۳۵
  • تلفن09109424658
  • آدرسآدرس: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، انتهای خیابان ۲۰، پلاک ۳۵

درباره آبکاری الکترو پولیش

آبکاری الکترو پولیش

آبکاری کروم سخت به روش رسوب الکتریکـی یکـی از پرمـصرفتـرین پوشـشهـا بـه منظـور افـزایش مقاومت در برابر سـاییدگی سطح مورد نظراسـت.

کاربرد های این پوشش بـا توجـه بـه حساسیت استفاده از این نوع آبکاری، در صـنایع خودروسـازی، هوا وفضا و … میباشد . چسبندگی با زیرلایه یکی از پارامترهای مهم برای کیفیـت و افـزایش عمرکـاری قطعـات آبکاری شــده بــه حــساب مــی آید. یکــی از روشهــای مناســب افــزایش چــسبندگی اســتفاده از فراینــد الکتروپولیش قبل از آبکاری می باشد. در این فرایند با قرار گرفتن قطعه در محلول مناسب به عنـوان آنـد و برقراری جریان، لایه ای بر روی قطعه تشکیل شده و موجب برداشت یکنواخت و کنترل شده از سطح میشود.

 

بیشتر بخوانید : آبکاری کروم چیست ؟

کاربرد های آبکاری الکترپولیش

الکتروپولیش سطح فلز را برای پـذیرش یـک پوشـش آبکـاری یکنواخـت بـا تخلخـل کـم و بـا بالاترین استحکام پیوندی آماده میکند. این امر به ویژه برای پوششهای کروم و نیکـل کـه در معرض سایش یا خوردگی میباشند، اهمیت خاصی دارد . روشهای آزمایش چسبندگی پوششها به دو نوع کمـی و کیفـی تقـسیم مـیشـوند. از میان این روشها اغلب محققان روش خراش رابه عنوان یک روش کمی ترجیح میدهند.

درباره ما

مجموعه دیار صنعت با تجربه ی چندین ساله در حوزه فعالیت صنعت آبکاری ، آماده ی ارائه ی انواع خدمات به بهترین شکل و بالاترین کیفیت میباشد . برای ارتبط با کارشناس فروش و دریافت اصلاعات بیشتر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.